Statut Hrvatske stranke prava Bosne i Hercegovine

nedjelja, 22. svibnja 2016.

1. Opće odredbe

Članak 1.
Hrvatska stranka prava Bosne i Hercegovine je demokratska politička stranka, slijednica Hrvatske stranke prava koja je utemeljena 1861. godine od Oca Domovine dr. Ante Starčevića, zabranjena 6. siječnja 1929. godine, obnovljena 25. veljače 1990. godine kao planetarna organizacija, a u BiH registrirana 10.travnja 1991. godine.

Članak 2.
Naziv stranke je Hrvatska stranka prava Bosne i Hercegovine.
U skraćenom obliku HSP BiH.
Sjedište Hrvatske stranke prava Bosne i Hercegovine svojom odlukom određuje Predsjedništvo HSP BiH.

Članak 3.
HSP BiH zalaže se za slobodu i boljitak hrvatskog naroda i svih državljana BiH sukladno odredbama sadržanim u Temeljnim načelima HSP BiH i zakonima Bosne i Hercegovine.

Članak 4.
HSP BiH je pravna osoba i upisuje se u registar političkih organizacija pri nadležnom sudu.

Članak 5.
HSP BiH politički djeluje na području Bosne i Hercegovine.
Za ostvarivanje svojih političkih ciljeva HSP BiH bori se mirnim i nenasilnim sredstvima.

Članak 6.
HSP BiH predstavlja i zastupa Predsjednik HSP BiH.
U slučaju spriječenosti predsjednika, HSP BiH predstavlja i zastupa predsjednik Glavnog Stana HSP-a BiH, u slučaju spriječenosti predsjednika Glavnog stana, HSP-a BiH predstavlja i zastupa jedan od dopredsjednika HSP-a BiH po ovlaštenju predsjednika HSP-a BIH.

Članak 7.
HSP BiH ima svoj pečat okrugla oblika promjera 40 milimetara. U središtu pečata nalazi se grb HSP BiH, a oko njega, u dva retka, tekst Hrvatska stranka prava (gornji dio) i Bosne i Hercegovine (donji dio).

Članak 8.
HSP BiH surađuje sa svim političkim strankama, udrugama i pojedincima, ako se time potpomaže ostvarenje Temeljnih načela HSP BiH.

Članak 9.
HSP BiH učlanjuje se u međunarodne organizacije i ustanove, ako se time potpomaže ostvarivanju Temeljnih načela HSP BiH.

Članak 10.
Rad HSP BiH i njezinih tijela je javan.
Odlukom pojedinih tijela HSP BiH iz njihova rada se može isključiti javnost ako se radi o interesu HSP BiH.
HSP BiH se obraća javnosti na različite načine radi izvještavanja o svom djelovanju.

2. Članstvo

Članak 11.
U HSP BiH može pristupiti svaki punoljetan državljanin Bosne i Hercegovine koji prihvaća Temeljna načela HSP BiH i ovaj Statut.
Maloljetna osoba, uz dopuštenje roditelja ili skrbnika, može postati član pravaške mladeži koja djeluje u okvirima HSP BiH.
U HSP BiH može pristupiti svaka punoljetna osoba koja živi izvan Bosne i Hercegovine i koja prihvaća Temeljna načela HSP BiH i ovaj Statut.
U HSP BiH ne će biti primljena osoba iz čijeg života i rada proizlazi da će djelovati suprotno Temeljnim načelima i Statutu HSP BiH ili ako bi prijemom te osobe bio narušen ugled HSP BiH.
Član HSP BiH ne može istovremeno biti članom neke druge političke stranke.

Članak 12.
Počasnim članom HSP BiH može postati osoba koja ispunjava uvjete određene Pravilnikom o počasnom članstvu.
Počasni član može iznositi svoje mišljenje, davati prijedloge, sudjelovati u radu HSP BiH, ali ne može birati, biti biran u tijela, niti glasovati prilikom donošenja odluka u tijelima HSP BiH.
Počasnog člana HSP BiH bira Predsjedništvo HSP BiH temeljem odluke o počasnim članovima koju usvaja Predsjedništvo HSP BiH.

Članak 13.
Osoba koja želi pristupiti u HSP BiH potpisuje pristupnicu za prijem u HSP BiH.
Na temelju potpisane pristupnice Izvršni odbor podružnice HSP BiH, koja djeluje u mjestu u kojem potpisnik pristupnice ima prebivalište ili boravište, odlučuje o primitku potpisnika pristupnice i pismeno ga obavještava o ishodu njegovog pristupanja.
Tajnik Podružnice vodi registar članova HSP BiH i u njega upisuje sve izmjene.
Tajnik Podružnice je dužan jednom u dva mjeseca izvijestiti Glavno tajništvo HSP BiH i tajnika Županijskog vijeća o primitku novih kao i o istupanju starih članova.

Članak 14.
Članstvo u HSP BiH prestaje:
istupanjem iz HSP BiH, podnošenjem usmene ili pismene ostavke,
isključenjem iz HSP BiH,
neplaćanjem članarine bez opravdanog razloga u roku od 30 dana nakon pismene opomene,
smrću.

3. Prava i dužnosti članova HSP BiH

Članak 15.
Svaki član HSP BiH pripada jednoj podružnici u kojoj prvenstveno ostvaruje svoja prava i ispunjava svoje dužnosti.
U slučaju preseljenja iz svog mjesta prebivališta ili boravišta član HSP BiH dužan se prijaviti i Uključiti u rad Podružnice iz novog mjesta prebivališta ili boravišta.

Članak 16.
Članovi HSP BiH imaju pravo:
sudjelovati u radu HSP BiH i njezinih tijela,
birati i biti birani u tijela HSP BiH,
upućivati prijedloge, te iznositi mišljenje bez zadnjih namjera o radu HSP BiH odgovarajućim tijelima HSP BiH,
davati poticaje za rad HSP BiH i njezinih tijela te
biti obaviješten o svim djelatnostima, zauzetim stavovima i odlukama HSP BiH.

Članak 17.
Članovi HSP BiH dužni su također:
promicati Temeljna načela HSP BiH i zalagati se za njihovo oživotvorenje,
pridržavati se odredbi Statuta HSP BiH,
davati prijedloge za poduzimanje konkretnih političkih akcija zbog ostvarivanja ciljeva HSP BiH i provoditi odluke HSP BiH,
čuvati interese i ugled HSP BiH, te
redovito plaćati članarinu sukladno odlukama Glavnog stana HSP BiH.

4. Stegovne odredbe

Članak 18.
Članu HSP BiH koji se ogriješi o ovaj Statut ili radi suprotno Temeljnim načelima HSP BiH može se izreći jedna od ostalih stegovnih mjera:
pismena opomena,
isključenje iz HSP BiH.
Osoba protiv koje se vodi stegovni postupak sudjeluje u radu tijela HSP BiH do okončanja stegovnog postupka.
Glavni stan HSP BiH može donijeti odluku o zabrani sudjelovanja u radu tijela HSP BiH osobe protiv koje se vodi stegovni postupak do okončanja stegovnog postupka.

Članak 19.
Stegovni postupak pokreće se na zahtjev Predsjednika HSP BiH, predsjednika Glavnog stana HSP BiH, predsjednika Nadzornog odbora HSP BiH, predsjednika županijskih ili regionalnih vijeća HSP BiH i predsjednika podružnica HSP BiH.
Stegovni postupak provodi i stegovnu mjeru izriče Časni sud HSP BiH županije ili regije, ovisno gdje je član protiv kojeg se vodi postupak uveden u registar članstva.

Članak 20.
Stegovni postupak protiv člana Predsjedništva HSP BiH, Glavnog stana HSP BiH, Nadzornog odbora HSP BiH i Časnog suda HSP BiH (u daljnjem tekstu: središnja tijela HSP BiH) pokreće se na prijedlog Predsjednika HSP BiH, predsjednika Glavnog stana HSP BiH ili zamjenika Predsjednika HSP BiH, a postupak provodi i stegovnu mjeru izriče Časni sud HSP BiH.

Članak 21.
Stegovni postupak protiv Predsjednika HSP BiH, predsjednika Glavnog stana HSP BiH ili zamjenika Predsjednika HSP BiH pokreće se pred Časnim sudom odlukom predsjedništva, a konačnu odluku u drugom stupnju donosi Glavni stan dvotrećinskom većinom ukupnog broja članova:

Članak 22.
Stegovni postupak se smatra pokrenutim danom dostavljanja odluke za pokretanje stegovnog postupka nadležnom tijelu HSP BiH.

Članak 23.
Svakom članu HSP BiH mora biti omogućeno da se pred tijelom, koje protiv njega vodi postupak, a prije izricanja stegovne mjere, izjasni o svim činjenicama koje mu se stavljaju na teret, o dokazima koji ga terete i o dokazima koji mu idu u prilog.
U radu tijela koje vodi stegovni postupak ne može sudjelovati član protiv kojeg se vodi postupak.

Članak 24.
Protiv izrečene stegovne mjere nezadovoljni član se može žaliti u roku od 15 dana, po primitku rješenja o izricanju stegovne mjere. Ukoliko se žalba ne podnese u roku, odluka postaje konačna.
Ukoliko je rješenje o izricanju stegovne mjere u prvom stupnju izrekao Časni sud županijskog ili regionalnog vijeća, žalba se podnosi Časnom sudu HSP BiH. Odluka Časnog suda HSP BiH u drugom stupnju je konačna.
Ukoliko je rješenje o izricanju stegovne mjere u prvom stupnju izrekao Časni sud HSP BiH, žalba se podnosi Glavnom stanu HSP BiH. Odluka Glavnog stana HSP BiH u drugom stupnju je konačna.
Konačnu odluku o izricanju stegovne mjere može opozvati Sabor HSP BiH.

5. Ustrojstvo HSP BiH

5.1. Podružnice

Članak 25.
Podružnica je temeljna jedinica HSP BiH.
Podružnicu čine svi članovi HSP BiH koji žive u jednom gradu ili općini.
Odluku o ustroju u Gradu Mostaru, Brčko Distriktu i ostalim jedinicama lokalne uprave može donijeti Glavni stan.
Podružnica moze imati niže organizacijske jedinice - ogranke, o čemu odluku donosi Izvršni odbor podružnice.

Članak 26.
Tijela podružnice su:
Zbor podružnice,
Izvršni odbor podružnice

Članak 27.
Zbor podružnice je najviše tijelo podružnice, a sastaje se najmanje jednom u dvije godine.
Zbor podružnice saziva predsjednik podružnice, a dužan ga je sazvati na zahtjev nadpolovične većine članova zbora podružnice ili nadpolovična većina članova Izvršnog odbora podružnice, predsjednika Županijskog vijeća županije, predsjednika Glavnog stana HSP BiH ili Predsjednika HSP BiH.
Ukoliko predsjednik podružnice ne sazove Zbor podružnice na zahtjev kako je navedeno u prethodnom stavku u roku od 30 dana, Zbor mogu sazvati tijela ili osobe navedene u prethodnom stavku.
Zbor podružnice čine svi članovi HSP BiH s područja na kojem podružnica djeluje. Zbor podružnice se organizira po ključu koji se utvrđuje na sjednici Izvršnog odbora podružnice.

Članak 28.
Zbor podružnice:
razmatra cjelovito političko stanje na području djelovanja podružnice,
na temelju utvrđene politike nadređenih tijela HSP BiH donosi program političkog djelovanja za sljedeće mandatno razdoblje,
razmatra izvješća o radu članova i tijela podružnice u proteklom mandatnom razdoblju, ocjenjuje taj rad i daje smjernice i naloge kako bi se rad poboljšao i uočene manjkavosti otklonile, te
bira i opoziva predsjednika, do dva dopredsjednika, tajnika i izvršni odbor podružnice.

Članak 29.
Izvršni odbor podružnice, uz predsjednika podružnice čine do dva dopredsjednika, tajnik te najmanje dva člana.
Izvršni odbor podružnice bira se u neparnom broju i to na zboru podružnice, a na prijedlog članova podružnice. Uz članove Izvršnog odbora izabrane na Zboru podružnice, članovi Izvršnog odbora podružnice po svom položaju su članovi središnjih tijela HSP BiH iz odnosne podružnice, načelnik ili gradonačelnik iz reda HSP BiH iz odnosne podružnice, vijećnici HSP BiH u općinskom ili gradskom vijeću iz odnosne podružnice, predsjednici svih ogranaka odnosne podružnice, te predsjednik organizacije mladeži, predsjednica organizacije žena i predsjednik organizacije branitelja odnosne podružnice.
Tijela podružnice biraju se na 4 godine.

Članak 30.
Izvršni odbor podružnice je najviše tijelo podružnice između dva saziva Zbora podružnice, a posebice obavlja ove poslove:
bira i predlaže predstavnike podružnice u viša tijela HSP BiH, ovisno o tome kako se ta tijela biraju,
prati i procjenjuje političko stanje na području djelovanja podružnice,
provodi politiku utvrđenu od nadređenih tijela HSP BiH i izvršava političke odluke i stavove koje ta tijela donose,
izvještava nadređena tijela HSP BiH o političkom stanju na svom području djelovanja, o političkim akcijama koje bi valjalo poduzeti, o poduzetim radnjama, o djelovanju HSP BiH i svih njezinih tijela i članova na području djelovanja HSP BiH, o provođenju politike i izvršavanju odluka i stavova nadređenih tijela HSP BiH,
potiče i organizira odgojni rad među članovima HSP BiH i pučanstva zbog kvalitetnije prihvaćanja programa i političkih ciljeva i stavova HSP BiH, te
donosi načelnu političku strategiju za svoje područje djelovanja u skladu s političkom strategijom Glavnog stana HSP BiH te županijskih i regionalnih vijeća HSP BiH.
Članak 31.
Predsjednik podružnice saziva sjednice Izvršnog odbora podružnice i ravna njegovim cjelokupnim radom i radom cijele podružnice.
Predsjednik podružnice je dužan sazvati sjednice Izvršnog odbora podružnice na zahtjev 1/3 članova Izvršnog odbora podružnice, predsjednika županijskog ili regionalnog vijeća, predsjednika Glavnog stana HSP BiH ili predsjednika HSP BiH.
Ukoliko predsjednik podružnice ne sazove sjednice Izvršnog odbora podružnice na zahtjev, kako je navedeno u prethodnom stavku, u roku od 15 dana, sjednicu Izvršnog odbora podružnice mogu sazvati tijela ili osobe navedene u prethodnom stavku.
Predsjednika podružnice zamjenjuje i u radu mu pomažu dopredsjednici (dopredsjednik).
Tajnik podružnice vodi upravno-administrativne, te novčano-materijalne poslove podružnice.
Izvršni odbor podružnice sastaje se po potrebi, a najmanje jednom u dva mjeseca.
Za rad pred nadređenim tijelima HSP BiH odgovaraju u prvom redu predsjednik dopredsjednici (dopredsjednik) i tajnik podružnice.
Svaki član Izvršnog odbora podružnice dobiva konkretna zaduženja koja je dužan izvršiti.

5.2. Županije

Članak 32.
Županijski zbor osnivaju najmanje tri utemeljene podružnice HSP BiH odnosne županije.

Članak 33.
Tijela županije su:
Županijski zbor,
Županijsko vijeće,
Nadzorni odbor i
Časni sud, po potrebi

Članak 34.
Županijski zbor HSP BiH je najviše tijelo HSP BiH na području pojedine županije i sastaje se najmanje jednom u dvije godine. Njega čine izaslanici svih podružnica HSP BiH na području te županije.
Broj izaslanika na županijskom zboru određuje županijsko vijeće na slijedeći način:
30% izaslanika u istom broju iz svih podružnica iz županije i
70% izaslanika po prethodnim izbornim rezultatima podružnica sa posljednjih izbora, u skladu sa osvojenim brojem glasova u odnosu na ukupan broj mogućih glasova na posljednjim izborima u podružnici.

Članak 35.
Županijski zbor saziva predsjednik Županijskog vijeća HSP BiH, a dužan ga je sazvati na zahtjev nadpolovične većine podružnica na području županije, nadpolovičnog broja članova Županijskog vijeća, predsjednika Glavnog stana HSP BiH ili Predsjednika HSP BiH.
Ako predsjednik Županijskog vijeća ne sazove Županijski zbor u roku od 30 dana, na zahtjev tijela ili osoba iz prethodnog stava, Zbor mogu sazvati i osobe navedene u tom stavku.
Županijski zbor osniva županijsko vijeće te bira i opoziva:
predsjednika, dva dopredsjednika i tajnika Županijskog vijeća,
članove Županijskog vijeća,
članove Nadzornog odbora Županijskog vijeća HSP BiH i
članove časnog suda Županijskog vijeća HSP BiH.
Glavni stan HSP BiH potvrđuje izbor predsjednika županijskog vijeća HSP BiH na prvoj sljedećoj sjednici čime on postaje članom Glavnog stana HSP BiH.

Članak 36.
Članovi Županijskog vijeća su:
predsjednik, dva dopredsjednika i tajnik Županijskog vijeća,
predsjednici svih podružnica na području županije,
broj članova Vijeća biranih od Županijskog zbora županije jednak je broju podružnica na području županije,
zastupnici HSP BiH u Skupštini županije i članovi Vlade, koji su članovi HSP BiH,
članovi središnjih tijela HSP BiH iz te županije i
predsjednici Nadzornog odbora i Časnog suda, te predsjednik mladeži, predsjednica žena i predsjednik branitelja odnosne županije.
Sjednice Županijskog vijeća saziva i vodi predsjednik Županijskog vijeća HSP BiH. Sjednice Županijskog vijeća održavaju se najmanje jednom u 3 mjeseca.
Predsjednik Županijskog vijeća HSP BiH dužan je sazvati sjednicu Županijskog vijeća na zahtjev 1/3 članova Županijskog vijeća, predsjednika Glavnog stana HSP BiH ili Predsjednika HSP BiH.
Ako predsjednik Županijskog vijeća ne sazove Županijsko vijeće u roku od 15 dana, na zahtjev tijela ili osoba iz prethodnog stava, sjednicu Županijskog vijeća mogu sazvati navedena tijela ili osobe.

Članak 37.
Županijsko vijeće HSP BiH:
osniva predsjedništvo Županijskog vijeća HSP BiH,
razmatra političko stanje na području svoje županije i na prijedlog predsjednika Županjskog vijeća HSP BiH donosi načelnu političku strategiju, u skladu s donesenom političkom strategijom Glavnog stana HSP BiH,
provodi odluke središnjih tijela i Predsjednika HSP BiH,
daje smjernice i usklađuje rad podružnica HSP BiH,
usklađuje rad Kluba zastupnika HSP BiH u Skupštini županije,
usklađuje rad ministara iz reda HSP BiH u županijskoj vladi,
osniva stručna povjerenstva i usklađuje njihov rad, te
kooptira za člana Županijskog vijeća predsjednika podružnice ako je podružnica utemeljena nakon Županijskog zbora.
Za svoj rad pred središnjim tijelima HSP BiH prvenstveno odgovaraju predsjednik, dopredsjednici i tajnik Županijskog vijeća HSP BiH.
Predsjedništvo županijskog vijeća HSP BiH uz predsjednika županijskog vijeća čine dva dopredsjednika i tajnik.
Član predsjedništva Županijskog vijeća je i predsjednik Kluba zastupnika HSP BiH u Skupštini županije.
Predsjedništvo Županijskog vijeća HSP BiH predstavlja Županijsko vijeće između dvije sjednice.
Predsjedništvo Županijskog vijeća HSP BiH održava sjednice najmanje jednom mjesečno, a obvezno prije svake sjednice Skupštine županije, te prije sjednice Vlade županije, radi koordinacije rada zastupnika i ministara.

Članak 38.
Časni sud Županijskog zbora HSP BiH ima 3 člana koji međusobno biraju predsjednika.
Časni sud županije HSP BiH u prvom stupnju provodi stegovni postupak na zahtjev Predsjednika HSP BiH, predsjednika Glavnog stana HSP BiH, predsjednika Nadzornog odbora HSP BiH, predsjednika Županijskog vijeća HSP BiH i predsjednika podružnice HSP BiH.
Časni sud županije HSP BiH donosi odluke većinom glasova svih članova.

Članak 39.
Nadzorni odbor županije HSP BiH se sastoji od tri člana koje bira Županijski zbor HSP BiH.
Članovi Nadzornog odbora županije HSP BiH međusobno biraju predsjednika.
Nadzorni odbor nadzire poslovanje svih tijela županije, uključujući i niža tijela.
Nadzorni odbor ocjenjuje jesu li odluke i rad županijskih tijela HSP BiH u suglasnosti s zakonom, ovim Statutom i drugim zakonskim propisima te raspolaže li se novčanim sredstvima i imovinom HSP BiH zakonito, uredno i namjenski.
Ako Nadzorni odbor županije HSP BiH nije izabran ili prestane djelovati iz bilo kojeg razloga, njegove dužnosti preuzima Nadzorni odbor HSP-a BiH.
Nadzorni odbor jednom godišnje podnosi izvješće o svom radu županijskom vijeću dotične županije.

Članak 40.
Sva tijela Županijskog vijeća HSP BiH biraju se na 4 godine.

5.3. Ustrojstvo HSP BiH u Republici Srpskoj

Članak 41.
HSP BiH je ustrojen na području Republike Srpske na način da sve stavke  ovog Statuta koje se odnose na županije vrijede za regije u Republici Srpskoj, osim što su za osnivanje Regionalnog zbora dovoljne utemeljene dvije podružnice.
Tijela analogna tijelima županija su: Regionalni zbor, Regionalno vijeće, Nadzorni odbor regije i Časni sud regije.
Republika Srpska ima tri regije HSP BiH koja se dobiju na način da se spoje po dvije susjedne izborne jedinice.

Članak 42.
HSP BiH je ustrojen na području općina ili gradova u Republici Srpskoj na način kako je ovim Statutom definirano ustrojstvo podružnice sa svim definiranim tijelima.

5.4. Ustrojstvo HSP BiH izvan BiH

Članak 43.
HSP BiH je ustrojen izvan BiH na način da Predsjedništvo HSP BiH na prijedlog Predsjednika HSP BiH za pojedine gradove, države ili regije izvan BiH imenuje povjerenike ili povjerenstva s točno definiranim ovlastima i zadaćama.

5.5. Ustrojstvo Zajednice pravaške mladeži

Članak 44.
U sastavu HSP BiH utemeljena je Zajednica pravaške mladeži kao zasebna organizacijska cjelina.
Zajednica pravaške mladeži organizira utemeljenje nižih organizacijskih jedinica: županijskih i regionalnih vijeća, te podružnica mladeži.
Zajednica pravaške mladeži ima Pravilnik - Statut o svom radu koji mora biti usklađen sa Statutom HSP BiH.
Na prijedlog predsjedništva Zajednice pravaške mladeži Pravilnik - Statut o radu donosi Predsjedništvo HSP BiH.

5.6. Ustrojstvo Zajednice pravaških žena "Kraljica Jelena"

Članak 45.
U sastavu HSP BiH utemeljena je Zajednica pravaških žena "Kraljica Jelena" kao zasebna organizacijska cjelina.
Zajednica pravaških žena "KRALJICA JELENA" organizira utemeljenje nižih organizacijskih jedinica: županijskih i regionalnih vijeća, te podružnica.
Zajednica pravaških žena "KRALJICA JELENA" ima Pravilnik - Statut o svom radu koji mora biti usklađen sa Statutom HSP BiH.
Na prijedlog predsjedništva Zajednice pravaških žena "Kraljica Jelena" Pravilnik - Statut o radu donosi Predsjedništvo HSP BiH.

5.7. Ustrojstvo Zajednice hrvatskih branitelja "Vitez Blaž Kraljević"

Članak 46.
U sastavu HSP BiH utemeljena je Zajednica hrvatskih branitelja "Vitez Blaž Kraljević" kao zasebna organizacijska cjelina.
Zajednica hrvatskih branitelja "Vitez Blaž Kraljević" organizira utemeljenje nižih organizacijskih jedinica: županijskih i regionalnih vijeća, te podružnica branitelja.
Zajednica hrvatskih branitelja "Vitez Blaž Kraljević" ima Pravilnik - Statut o svom radu koji mora biti usklađen sa Statutom HSP BiH.
Na prijedlog predsjedništva Zajednice hrvatskih branitelja "Vitez Blaž Kraljević" Pravilnik - Statut o radu donosi Predsjedništvo HSP BiH.

5.8. Ustrojstvo političke akademije "Dr. Ante Starčević"

Članak 47.
U sastavu HSP BiH utemeljena je Politička akademija "dr. Ante Starčević" kao zasebna organizacijska cjelina.
Politička akademija "dr. Ante Starčević" ima Pravilnik - Statut o svom radu koji mora biti usklađen sa Statutom HSP BiH i kojeg donosi Predsjedništvo HSP BiH na prijedlog direktora Političke akademije "dr. Ante Starčević".
Direktora političke akademije"dr. Ante Starčević" imenuje i razrješava predsjedništvo HSP-a BiH svoj odlukom.

5.9. Sabor HSP BiH

Članak 48.
Sabor je najviše tijelo HSP BiH, a čine ga sabornici izabrani u županijama, regijama, i podružnicama HSP BiH.
Glavni stan HSP BiH utvrđuje za svako redovno zasjedanje broj članova Sabora.
Članovi Predsjedništva HSP BiH, Glavnog stana HSP BiH te članovi središnjih tijela HSP BiH po položaju su sabornici.
Članovi predsjedništva mladeži, žena,branitelja i političke Akademije dr. „Ante Starčević po položaju su sabornici.
Iz svake podružnice mora biti najmanje po jedan sabornik na Saboru.
Osim sabornika koji su definirani prethodnim stavcima, izaslanici do broja utvrđenog za svako redovno zasjedanje Sabora određuju se na slijedeći način:
30% izaslanika u istom broju iz svih podružnica
35% izaslanika prema izbornim rezultatima sa prethodnih izbora u skladu sa apsolutnim brojem glasova koje je HSP BiH dobio u podružnici
35% izaslanika prema izbornim rezultatima sa prethodnih izbora u skladu sa postotkom glasova koje je HSP BiH dobio u podružnici
Glavni stan HSP BiH utvrđuje za svako redovno zasjedanje ključ i način kandidiranja za Predsjednika HSP BiH i predsjednika Glavnog stana HSP BiH.
Sabor zasjeda najmanje jednom u 4 godine.
Sabor HSP BiH može sazvati:
Predsjednik HSP BiH te
predsjednik Glavnog stana HSP BiH na zahtjev nad polovične većine svih članova Glavnog stana.
Saborom do izbora radnih tijela predsjedava Predsjednik HSP BiH.
Ukoliko je Predsjednik spriječen, Saborom do izbora radnih tijela predsjedava predsjednik Glavnog stana, a u slučaju njegove spriječenosti zamjenik Predsjednika HSP BiH.

Članak 49.
Sabor HSP BiH:
razrješava i bira Predsjednika HSP BiH
razrješava i bira predsjednika Glavnog stana HSP BiH,
razrješava i bira 25 članova Glavnog stana HSP BiH po ključu koji je usvojio Glavni stan u prethodnom sazivu,
razrješava i bira članove Nadzornog odbora HSP BiH
razrješava i bira članove Časnog suda HSP BiH.
na prijedlog  Predsjednika HSP BiH može izabrati pet dopredsjednika HSP BiH, od kojih je jedan zamjenik Predsjednika HSP BiH, te Glavnog tajnika HSP BiH,
utvrđuje ciljeve i politiku HSP BiH po svim životnim pitanjima BiH, hrvatskog naroda i svih građana BiH,
donosi i mijenja program i Statut HSP BiH, poslovnik o svom radu i o radu tijela HSP BiH, te druge potrebne propise i odluke,
daje obvezna tumačenja svih propisa koje donosi,
razrješava i bira tijela HSP BiH, ako ovim Statutom nije drugačije određeno,
po potrebi donosi odluke iz nadležnosti svih središnjih tijela HSP BiH,
donosi i mijenja odluke i osniva povjerenstva, koji nisu izričito navedeni u ovom Statutu, ako ocijeni da je to potrebno, te im utvrđuje zadatke te
obavlja i druge poslove određene zakonom i drugim propisima ili ovim Statutom.

Članak 50.
Odluke Sabora HSP BiH donose se nadpolovičnom većinom nazočnih izaslanika na Saboru HSP BiH.
Sva tijela biraju se na 4 godine.

Članak 51.
Izvanredni Sabor HSP BiH saziva se u izvanrednim prilikama.
Izvanredni Sabor saziva Predsjednik HSP BiH na zahtjev natpolovične većine svih članova predsjedništva HSP-a BiH a isti se ima održati u roku od 60 dana od dana donošenja odluke predsjedništva.
Ukoliko Predsjednik HSP BiH ne sazove izvanredni sabor u predviđenom roku, isti mogu sazvati predsjednik Glavnog stana ili zamjenik Predsjednika HSP BiH u rokovima definiranim prethodnim stavkom.

Članak 52.
Između dva Sabora saziva se Konvencija HSP BiH.
Konvenciju HSP BiH saziva Predsjednik HSP BiH.
Konvencijom predsjedava Predsjednik HSP BiH, odnosno zamjenik Predsjednika HSP BiH.
Konvenciju HSP BiH čine svi članovi Glavnog stana HSP BiH, članovi Predsjedništva HSP BiH, članovi predsjedništva mladeži, žena i branitelja, članovi županijskih i regionalnih vijeća, te svi predsjednici i tajnici podružnica HSP BiH.
Konvencija HSP BiH ima iste ovlasti kao Sabor HSP BiH, osim izbora dužnosnika koji se biraju na Saboru HSP BiH.
Za rad Konvencije HSP BiH primjenjuju se odrednice Statuta HSP BiH koje se odnose na rad Sabora HSP BiH.

5.10. Središnja tijela HSP BiH

Članak 53.
Središnja tijela HSP BiH su:
Glavni stan HSP BiH,
Predsjedništvo HSP BiH,
Predsjednik HSP BiH,
Kolegij HSP BiH
Nadzorni odbor HSP BiH te
Časni sud HSP BiH.

Članak 54.
Najviše političko tijelo HSP BiH između dva zasjedanja Sabora HSP BiH je Glavni stan HSP BiH.
Glavni stan HSP BiH za svoj rad odgovara Konvenciji i Saboru HSP BiH.

Članak 55.
Glavni stan se sastoji od:
predsjednika Glavnog stana,
Predsjednika HSP BiH i svih članova predsjedništva HSP-a BiH
predsjednika Nadzornog odbora HSP BiH i Časnog suda HSP BiH,
predsjednici županijskih i regionalnih vijeća,
25 članova Glavnog stana biranih na Saboru HSP BiH,
zastupnika HSP BiH u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, Zastupničkom domu Parlamenta Federacije BiH i zastupnika u Narodnoj skupštini RS,
izaslanika HSP BiH u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH, Domu naroda Parlamenta Federacije BiH i Vijeću naroda Narodne skupštine RS,
člana HSP BiH u Predsjedništvu BiH, člana HSP BiH kao predsjednika ili dopredsjednika Federacije BiH ili RS, članova HSP BiH kao predsjedavajućeg Vijeća ministara te ministara ili zamjenika ministara u Vijeću ministara, predsjednika ili dopredsjednika Vlade Federacije BiH ili RS te ministara u Vladi Federacije BiH ili Vladi RS te
do 10 članova Glavnog stana imenovanih odlukom Glavnog stana HSP BiH.

Članak 56.
Članovi Glavnog stana HSP BiH na konstituirajućoj sjednici biraju dva dopredsjednika i tajnika Glavnog stana HSP BiH.
Predsjednik Glavnog stana HSP BiH saziva i vodi sjednice Glavnog stana HSP BiH.
U izuzetnim slučajevima sjednice Glavnog stana HSP BiH može voditi od predsjednika ovlašteni dopredsjednik Glavnog stana HSP BiH.

Članak 57.
Sjednica Glavnog stana HSP BiH je pravovaljana ako joj je nazočna nad polovična većina svih članova Glavnog stana HSP BiH, ako to nije drugačije određeno ovim Statutom.
Glavni stan HSP BiH donosi pravovaljane odluke nad polovičnom većinom nazočnih članova Glavnog stana HSP BiH, ako to nije drugačije određeno ovim Statutom.
Glavni stan HSP BiH se sastaje najmanje jednom svaka četiri mjeseca.
Ukoliko sjednica Glavnog stana nije sazvana u skladu s odredbama Statuta, predsjednik Glavnog stana ili dopredsjednici Glavnog stana dužni su sjednicu sazvati i održati na zahtjev 1/3 članova Glavnog stana ili Predsjedništva HSP BiH.

Članak 58.
Zadaće Glavnog stana su:
birati i opozvati dva dopredsjednika i tajnika Glavnog stana HSP BiH te ostale dužnosnike prema odredbama ovog Statuta,
imenovati i opozvati na prijedlog Predsjednika HSP BiH do 15 članova Predsjedništva HSP BiH,
imenovati i opozvati dužnosnike HSP BiH na prijedlog Predsjednika HSP BiH prema odredbama ovog Statuta,
na prijedlog  Predsjednika HSP BiH može izabrati pet dopredsjednika HSP BiH, od kojih je jedan zamjenik Predsjednika HSP BiH, te Glavnog tajnika HSP BiH,
imenuje zamjenskog člana umjesto člana Glavnog stana biranog na saboru koji je prestao obnašati dužnost člana Glavnog stana, do maksimalno jedne polovine članova biranih na saboru,
predložiti političke ciljeve i politiku HSP BiH o svim životnim pitanjima BiH i hrvatskog naroda u BiH,
donositi političku strategiju HSP BiH i zadužiti Predsjednika HSP BiH za njezinu provedbu,
postizati i razvijati sve oblike djelovanja za promicanje ideja i ciljeva HSP BiH,
pokretati raspravu pred Konvenciju i Sabor HSP BiH iz njihovog djelokruga rada,
brinuti o upoznavanju javnosti o svom radu,
predlaže i usvaja poslovnike i druge akte za svoj rad kao i rad redovnog Sabora,
potvrđivati izbor i opoziv dužnosnika županijskih i regionalnih vijeća,
imenovati i opozvati pročelnike-predsjednike odbora i povjerenstava iz svog djelokruga rada,
utvrditi tekst prisege za članove Predsjedništva HSP BiH,
donijeti etički kodeks te
utvrditi iznos članarine za tekuću godinu.

Članak 59.
Predsjednik HSP BiH:
saziva i vodi sjednice Predsjedništva HSP BiH,
temeljem osobne prosudbe saziva sjednice proširenog Predsjedništva HSP BiH s dužnosnicima drugih tijela HSP BiH ili gostima, što točno mora biti definirano u pozivu, s tim da na sjednicama pravo glasovanja imaju samo članovi Predsjedništva HSP BiH, dok u svemu drugom pozvani dužnosnici i gosti sudjeluju bez ograničenja,
predstavlja i zastupa HSP BiH,
provodi odluke predsjedništva HSP BiH,
predlaže Glavnom stanu ili Saboru pet dopredsjednika od kojih je jedan zamjenik Predsjednika HSP BiH, te Glavnog tajnika HSP BiH,
predlaže Glavnom stanu do 15 članova Predsjedništva HSP BiH,
donosi upute i naloge za političko djelovanje HSP BiH,
podnosi Glavnom stanu HSP BiH izvješće o svom radu,
podnosi program rada Glavnom stanu HSP BiH u roku od 90 dana nakon izbora,
saziva Konvenciju, redovni i izvanredni sabor HSP BiH,
saziva konstituirajuće sjednice Časnog suda i Nadzornog odbora HSP BiH i predsjedava im do izbora predsjednika
predsjedava Saborom do izbora Radnog predsjedništva
u izuzetnim situacijama saziva i vodi sjednice Izvršnog odbora podružnice, odnosno županijskog i regionalnog vijeća,
potpisuje akte koje donosi Predsjedništvo, Konvencija i Sabor HSP BiH,
imenuje osobe koje ga zastupaju te imenuje savjetnike za pojedine oblasti.

Članak 60.
Predsjedništvo HSP BiH je političko i izvršno tijelo HSP BiH.
Predsjedništvo HSP BiH čine: predsjednik HSP BiH, zamjenik predsjednika HSP BiH, dopredsjednici HSP BiH, glavni tajnik HSP BiH, rizničar stranke i članovi Predsjedništva HSP BiH, te predsjednik Glavnog stana, dva dopredsjednika Glavnog stana i tajnik Glavnog stana, kao i predsjednik Mladeži HSP BiH, predsjednica Žena HSP BiH, predsjednik Hrvatskih branitelja, direktor političke akademije.
Za članove Predsjedništva HSP BiH mogu biti imenovani samo oni članovi HSP BiH koji su u članstvu HSP BiH najmanje jednu godinu osim onih članova čije su se stranke udružile u HSP BiH.
Ako se član Glavnog stana HSP BiH imenuje u Predsjedništvo HSP BiH, njegovo članstvo u Glavnom stanu HSP BiH ostaje ukoliko mu prestane članstvo u Predsjedništvu HSP BiH.
Člana Glavnog stana HSP BiH koji je imenovan u Predsjedništvo HSP BiH zamjenjuje kandidat kojeg predloži županijsko ili regionalno vijeće, ovisno odakle je imenovan član Predsjedništva HSP BiH.
Sjednice Predsjedništva HSP BiH održavaju se najmanje jednom u 60 dana.
U slučaju spriječenosti Predsjednika HSP BiH sjednice Predsjedništva HSP BiH saziva i vodi zamjenik Predsjednika HSP BiH ili jedan od dopredsjednika HSP BiH.
Sjednica Predsjedništva HSP BiH se saziva i održava na zahtjev 1/3 članova Predsjedništva HSP BiH ili na zahtjev Glavnog stana.

Članak 61.
Zadaće Predsjedništva HSP-a BiH:
donošenje političkih, provedbenih i drugih odluka,
praćenje i usklađivanje rada županijskih i regionalnih vijeća,
usvajanje poslovnika i drugih akata za sva tijela osim Glavnog stana,
pripremanje izborne kampanje i predlaganje političke strategije HSP-a BiH,
usklađivanje rada zastupnika i izaslanika u Parlamentarnoj skupštini BiH, Parlamentu Federacije BiH i Narodnoj skupštini RS,
usklađivanje rada članova HSP BiH u izvršnoj vlasti na razini BiH i entiteta,
po potrebi osnivanje stručnih povjerenstava i usklađivanje njihova rada te
zaduživanje Glavnog tajnika HSP BiH za ustroj i rad Glavnog tajništva HSP BiH u roku od 60 dana od dana imenovanja.
donosi odluku o imenovanju rizničara HSP-a BiH

Članak 62.
Nadzorni odbor HSP BiH sastoji se od 3 člana koji se biraju na saboru HSP-a BiH
Nadzorni odbor HSP BiH nadzire poslovanje svih organizacija i tijela HSP BiH.
Nadzorni odbor ocjenjuje jesu li odluke i rad tijela HSP BiH u suglasnosti s zakonom, ovim Statutom i drugim propisima BiH, te raspolaže li se novčanim sredstvima i imovinom tijela HSP BiH zakonito, uredno i namjenski.
Sve odgovorne osobe dužne su Nadzornom odboru HSP BiH omogućiti uvid u financijsko poslovanje i poslovne knjige.
Nadzorni odbor HSP BiH zahtijeva podnošenje izvješća o poslovanju svih organizacija HSP BiH i pokreće raspravu o pitanjima iz svog djelokruga rada.
Nadzorni odbor HSP BiH dužan je podnositi redovito godišnje izvješće Glavnom stanu HSP BiH.
Nadzorni odbor HSP BiH je na zasjedanju Sabora HSP BiH dužan podnijeti izvješće o svom radu i nalazima između dva zasjedanja Sabora HSP BiH.

Članak 63.
Časni sud HSP BiH se sastoji od pet članova, koji se biraju na saboru HSP-a BiH.
Časni sud HSP BiH donosi odluke većinom glasova svih članova.
Časni sud HSP BiH provodi stegovni postupak na zahtjev Predsjednika HSP BiH,  predsjednika Glavnog stana HSP BiH, zamjenika Predsjednika HSP BiH, predsjednika  Nadzornog odbora HSP BiH, predsjednika županijskog ili regionalnog vijeća i predsjednika podružnica HSP BiH.
Časni sud HSP BiH u prvom stupnju provodi stegovni postupak protiv članova središnjih tijela HSP BiH, a u drugom stupnju donosi odluku o žalbi na odluke Časnog suda županijskog ili regionalnog vijeća.
Odluku Časnog suda HSP BiH, koja se odnosi na članove središnjih tijela HSP BiH potvrđuje Glavni stan HSP BiH na prvoj narednoj sjednici.
Ako Časni sud županijskih i regionalnih vijeća, sukladno odredbama članaka ovog Statuta, ne provede postupak i ne izrekne odgovarajuću stegovnu mjeru, ili ne oslobodi člana HSP BiH od stegovne odgovornosti, to će umjesto njega izreći Časni sud HSP BiH.
Časni sud HSP BiH ima pravo preinačiti odluke Časnog suda županijskog ili regionalnog vijeća.

5.11. Kolegij HSP BiH

Članak 64.
Članovi Kolegija HSP BiH su: Predsjednik HSP BiH, zamjenik Predsjednika HSP BiH, dopredsjednici HSP BiH, Glavni tajnik HSP BiH, predsjednik Glavnog stana HSP BiH.
Predsjednik HSP BiH je istovremeno i predsjednik Kolegija HSP BiH, koji ga saziva i predsjedava njegovim sjednicama.
Kolegij HSP BiH donosi odluke natpolovičnom većinom nazočnih članova.
Kolegij HSP BiH donosi odluke o svim kadrovskim rješenjima na razini stranke te entitetskoj i državnoj razini vlasti:
kadrovska rješenja cjelokupne izvršne vlasti na razini entiteta i BiH,
kadrovska rješenja za sva mjesta u javnim poduzećima i drugim ustrojima izvršne vlasti na razini entiteta i BiH,
predlaže Glavnom stanu HSP BiH predizbornu i poslijeizbornu koaliciju s drugim strankama, a sve u cilju ostvarivanja temeljnih načela HSP BiH te
ravna radom Kluba zastupnika HSP BiH na entitetskoj i državnoj razini, te ministara iz reda HSP BiH na entitetskoj i državnoj razini.
Kolegij HSP BiH prošireno predsjednikom, dopredsjednicima i tajnikom županijskih ili regionalnih vijeća donosi odluke o svim kadrovskim rješenjima na razini te županije ili regije.
Kolegij HSP BiH prošireno gornjim stavom, predsjednikom i tajnikom odnosne podružnice donosi odluke o svim kadrovskim rješenjima na razini te podružnice.

Članak 65.
Zbog postizanja bolje učinkovitosti u ostvarivanju boljih političkih ciljeva HSP BiH utvrđenih u Temeljnim načelima i drugim dokumentima HSP BiH, glavni tajnik HSP BiH dužan je ustrojiti Glavno tajništvo HSP BiH u roku od 60 dana nakon izbora.
Ustroj Tajništva će predložiti Glavni tajnik Predsjedništvu HSP BiH.
HSP BiH dužna je osigurati novčana sredstva za rad Glavnog tajništva HSP BiH.

Članak 66.
Glavni tajnik se nalazi na čelu Glavnog tajništva i radi sljedeće poslove:
organizira, koordinira i upravlja poslovima Glavnog tajništva,
pomaže predsjedniku HSP BiH pri ispunjavanju njegovih zadaća i sve djelatnosti obavlja u dogovoru s predsjednikom,
saziva Koordinaciju tajnika općinskih organizacija te Koordinaciju tajnika županijskih i regionalnih organizacija i predsjedava joj,
priprema sjednice Predsjedništva HSP BiH i Kolegija HSP BiH, te pomaže tajniku Glavnog stana HSP BiH u pripremanju sjednica Glavnog stana HSP BiH,
osigurava provođenje odluka i zaključaka, Glavnog stana HSP BiH, Predsjedništva HSP BiH i Kolegija HSP BiH,
pruža stručnu pomoć ograncima, općinskim, gradskim, županijskim, regionalnim i drugim organizacijama, te predlaže i poduzima mjere u cilju uspješnijeg rada ustrojstvenih oblika HSP BiH,
ovlašten je sudjelovati na sjednicama ogranaka, općinskih, gradskih, županijskih i regionalnih vijeća,
zaključuje ugovore po ovlaštenju predsjednika HSP BiH,
predlaže Predsjedništvu HSP BiH imenovanje izvršnog tajnika i tajnika za pojedine urede,
koordinira rad stručno-političkih povjerenstava i tijela HSP BiH,
sudjeluje u radu klubova zastupnika i drugih asocijacija i tijela HSP BiH te
obavlja i druge dužnosti predviđene Statutom, odlukama Glavnog stana HSP BiH, Predsjedništva HSP BiH i Kolegija HSP BiH.

Članak 67.
Glavni tajnik koordinira i upravlja radom ureda Glavnog tajništva kao i uredima županijskih i regionalnih organizacija. U radu mu pomažu izvršni tajnik i tajnici koji vode urede.
Opis poslova i zadataka i sistematizacija svih tajnika i ostalog osoblja u Glavnom tajništvu se uređuju pravilnikom kojeg usvaja predsjedništvo HSP-a BiH.
Glavni tajnik u pravilu svoju dužnost obnaša profesionalno.
U slučaju duže spriječenosti, Glavnog tajnika zamjenjuje izvršni tajnik ili osoba koju odredi Predsjedništvo HSP BiH .
Pravilnikom, koji donosi Predsjedništvo HSP BiH, na prijedlog Glavnog tajnika uređuje se organizacija, rad i poslovanje Glavnog tajništva.

Članak 68.
HSP BiH izdaje glasilo "Starčević".
Glavnog i odgovornog urednika kao i uredničko vijeće na prijedlog Glavnog tajnika imenuje Predsjedništvo HSP BiH.

Članak 69.
HSP BiH ostvaruje prihode od članarine, darova, legata, dobrovoljnih priloga, organiziranjem priredbi i ostalih izvora sukladno zakonskim propisima.

6. Opoziv i izbor tijela i dužnosnika HSP BiH

Članak 70.
Opoziv i razrješenja tijela i dužnosnika HSP-a BiH:
ako pojedini dužnosnik ili član izvršnog odbora podružnice ili županijskog i regionalnog vijeća ne ispunjava svoje dužnosti ili u svom djelovanju ne postiže odgovarajuće rezultate, izvršni odbor podružnice ili županijskog i regionalnog vijeća će ga, uz suglasnog Predsjednika HSP BiH ili Glavnog stana HSP BiH, opozvati i tako razriješiti dužnosti i izabrati novog člana ili dužnosnika na to mjesto,
ako broj razriješenih članova prijeđe 1/2 članova tijela iz stavka 1., saziva se zbor koji provodi nove izbore te
ako predsjednik podružnice, predsjednik županijskog ili regionalnog vijeća ili predsjedništvo županijskih ili regionalnih vijeća ne ispunjavaju svoje dužnosti, djeluju suprotno odlukama Glavnog stana HSP BiH i Predsjednika HSP BiH, ili ako svojim radom štete ugledu HSP BiH, Glavni stan HSP BiH će na prijedlog Predsjednika HSP BiH raspustiti Izvršni odbor podružnice, županijsko ili regionalno vijeće, te razriješiti dužnosti predsjednika podružnice, županijskog ili regionalnog vijeća, odnosno raspustiti županijsko ili regionalno vijeće.
Po raspuštanju tijela, odnosno razrješenja osoba iz prethodnog stavka, Predsjednik HSP BiH će imenovati povjerenika koji će obnašati dužnost predsjednika podružnice, odnosno županijskog ili regionalnog vijeća.
Osnovna zadaća povjerenika je organiziranje i sazivanje Zbora podružnice, odnosno županijskog ili regionalnog zbora na kojem će se obaviti izbor novih dužnosnika.
Zbor se mora Sazvati sukladno odluci o imenovanju. Povjerenik će donijeti odluku o osnivanju povjerenstva koje će izvršiti zadaće.

Članak 71.
Predsjednika Glavnog stana HSP BiH, zamjenika Predsjednika HSP BiH, dopredsjednike HSP BiH i Glavnog tajnika HSP BiH, te dopredsjednika i tajnika Glavnog stana, kao i predsjednika Nadzornog odbora HSP BiH se može opozvati i tako razriješiti dužnosti nadpolovičnom većinom svih članova Glavnog stana HSP BiH, a razrješenjem oni ostaju članovi tih središnjih tijela HSP BiH.
Na istoj ili narednoj sjednici Glavnog stana, nadpolovičnom većinom svih članova Glavnog stana HSP BiH, bira se novi predsjednik Glavnog stana HSP BiH, zamjenik predsjednika HSP BiH, dopredsjednici ili Glavni tajnik HSP BiH, te dopredsjednici ili tajnik Glavnog stana HSP BiH, odnosno predsjednik Nadzornog odbora HSP BiH.

Članak 72.
Predsjednika Časnog suda HSP BiH se može opozvati i tako razriješiti dužnosti na zahtjev dvotrećinske većine članova Časnog suda HSP BiH, a razrješenjem on ostaje članom Časnog suda HSP BIH. Predsjednik HSP BiH će u roku od 30 dana sazvati i voditi sjednicu Časnog suda HSP BiH na kojem će biti izabran novi predsjednik Časnog suda HSP BiH.

Članak 73.
Člana Predsjedništva HSP BiH koji djeluje suprotno odlukama Predsjedništva HSP BiH ili suprotno Statutu HSP BiH može razriješiti dužnosti natpolovična većina svih članova predsjedništva na prijedlog predsjednika.
Člana Glavnog stana HSP BiH BiH koji djeluje suprotno odlukama Glavnog Stana HSP BiH ili suprotno Statutu HSP BiH može razriješiti dužnosti natpolovična većina svih članova Glavnog Stana na prijedlog predsjednika Glavnog Stana.

Članak 74.
Člana Nadzornog odbora HSP BiH ili člana Časnog suda HSP BiH koji ne sudjeluje u radu tijela u koje je izabran ili djeluje suprotno odlukama Glavnog stana HSP BiH, ili suprotno Statutu HSP BiH, može razriješiti dužnosti nadpolovična većina Nazočnih članova Glavnog stana HSP BiH i na istoj sjednici imenovati novog člana. 

Članak 75.
Ista procedura izbora svih tijela i dužnosnika HSP BiH se sprovodi kao u člancima kada umjesto opoziva i razrješenja tijela i dužnosnika HSP-a BiH imamo slučaj da je član ili dužnosnik nekog tijela iz bilo kojeg razloga prestao obavljati svoju funkciju.
U slučaju da je razlog prestanka obavljanja funkcije ostavka, ista se podnosi u pismenom obliku u roku od 30 dana od dana usmene ostavke. Ukoliko dužnosnik ne dostavi pismenu ostavku i ne obnaša svoje dužnosti u navedenom roku, ostavka se smatra konačnom.
O ostavci se ne glasuje nego se samo konstatira, i na jednoj od narednih sjednici odnosnog tijela HSP BiH se imenuje novi član ili dužnosnik umjesto člana ili dužnosnika koji je dao ostavku.

7. Način izbora dužnosnika

Članak 76.
Ukoliko pri izboru dužnosnika HSP BiH ima više kandidata, izbor se u pravilu vrši tajnim glasovanjem, a provodi ga izborno povjerenstvo koje utvrđuje listu kandidata, nadzire izborni postupak i proglašava konačne rezultate izbora.
Izborno povjerenstvo ima neparan broj članova koji međusobno biraju predsjednika.
Nitko ne smije ometati glasovanje niti utjecati na bilo čiju slobodu izbora. U tom slučaju Izborno povjerenstvo poništava glasovanje.
Članovi svih tijela HSP BiH biraju se tako da su izabrani oni kandidati koji dobiju najveći broj glasova, ukoliko ovim Statutom nije drugačije određeno.
Pri izboru Predsjednika HSP BiH izabran je onaj kandidat koji dobije nadpolovičnu većinu glasova nazočnih izaslanika; ukoliko nijedan od kandidata nije dobio natpolovičnu većinu izbor se ponavlja između dva kandidata koji su dobili najveći broj glasova izaslanika.
U drugom izbornom krugu izabran je onaj kandidat koji dobije veći broj glasova nazočnih izaslanika.

8. Prijelazne i završne odredbe

Članak 77.
Sva tijela HSP BiH odlučuju nadpolovičnom većinom svih članova osim ako odredbama ovoga Statuta ili drugih propisa nije drugačije određeno.
Odluke o podnesenim zahtjevima, molbama i drugim podnescima nadležna tijela ili osobe dužne su donijeti u roku od 30 dana od dana zaprimanja, osim ako odredbama ovog Statuta ili drugm propisima nije drugačije određeno.

Članak 78.
Odluku o prestanku djelovanja HSP BiH može donijeti samo Sabor HSP BiH koji takvu odluku podrži s najmanje 95% glasova uz kvorum od 2/3.
Za izmjenu odredbe iz prethodnog stavka potrebna je dvotrećinska većina svih članova Sabora HSP BiH.
Brisanjem HSP BiH iz registra političkih stranaka, cjelokupna imovina HSP BiH podijelit će se u dobrotvorne svrhe, za što će biti utemeljena Zaklada. Predsjedništvo HSP BiH donosi Pravilnik o Zakladi HSP BiH.

Članak 79.
Autentično tumačenje odredbi ovog Statuta i njegovih izmjena i dopuna daje Sabor HSP-a BiH.
Ovaj statut stupa na snagu danom prihvaćanja na saboru HSP-a BiH.

Ljubuški 22. svibnja 2016. godine,

Predsjednik HSP-a BIH
Stanko Primorac

logo

Hrvatska stranka prava
Bosne i Hercegovine

Dužnosnici HSP BiH

Predsjednik: Stanko Primorac
Dopredsjednici: Lazo Rajič
Viktor Kvesić
Željko Koroman
Željko Stipić
Glavni tajnik: Petar Milić
Predsjednik Gl.stana: Berislav Elez
Predsjednik Zajednice hrvatskih branitelja "Vitez Blaž Kraljević": Zdenko Dominović
Predsjednica Zajednice pravaških žena "Kraljica Jelena": Sanela Osmić
Podržavate li inicijativu HSP-a BiH o donošenju Zakona o lustraciji?
Da
76%
Ne
14%
Ne znam
10%
Ukupno glasova: 533